Informace o zpracování osobních údajů

Mgr. Jiří Mašek, advokát se sídlem Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň, ev. č. ČAK 15761 (dále jen „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své klienty o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa elektronické pošty, bydliště, telefonní číslo, záznamy z rejstříku trestů („dále jen osobní údaje“)

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Smlouva o poskytování právních služeb a provedení nezbytných opatření před uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb (bezplatné vyhodnocení situace klienta před uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb za účelem posouzení splnění podmínek pro schválení oddlužení soudem).

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu smlouvy o právní služby či jiné smlouvy, uzavřené mezi Vámi jako klientem a správcem jako advokátem, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje správce může v odůvodněných případech z titulu plnění právní povinnosti předat např. orgánům finanční správy či jiným orgánům veřejné moci, to vše s přihlédnutím k zachování pravidel advokátní mlčenlivosti.

Správce nebude předávat osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu smlouvy o právní službě či jiné smlouvy uzavřené mezi klientem a správcem.

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřeném smluvním vztahu.

Poučení subjektu údajů

Správce informuje své klienty, že mají právo:

(1) získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

(2) aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

(3) aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, klient odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

(4) aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

(5) aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.

(6) vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.

(7) v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

Začněte znovu s čistým štítem. Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Menu

Úvod
Jak oddlužení funguje
Časté dotazy
Reference
Kontakty

Informace

Všeobecné smluvní podmínky
Zpracování osobních údajů
Vzory dokumentů
Mapa stránek

Buďte s námi online