Všeobecné smluvní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky („Všeobecné podmínky“) upravují vzájemné vztahy mezi Mgr. Jiřím Maškem, advokátem se sídlem Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň, ev. č. ČAK 15761, IČ 03170136 (dále jen „Advokát“) a Klientem využívajícím služeb Advokáta (dále jen „Klient“) prostřednictvím internetového portálu https://www.zabijakdluhu.cz (dále jen „Portál“).

1.2. Portál je určený k provádění oddlužení (osobních bankrotů) zájemců o tuto službu zejména nikoliv však výlučně online. Portál je přístupný k bezplatnému a neomezenému užívání všem Klientům, pokud není stanoveno nebo ujednáno jinak.

2. Provedení oddlužení

2.1. Advokát provede oddlužení Klienta na základě smlouvy uzavřené mezi Advokátem a Klientem (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavřena dnem, kdy dojde k úplnému zadání veškerých údajů nutných pro zpracování oddlužení nebo jejich předání Advokátovi jiným způsobem a zároveň k předání podepsaných dokumentů nutných pro provedení oddlužení vygenerovaných Portálem či poskytnutých Klientovi Advokátem jiným způsobem, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Smlouva je uzavřena zpravidla nikoliv však výlučně distančním způsobem prostřednictvím Portálu nebo jiných elektronických způsobů komunikace mezi Advokátem a Klientem.

2.2. Po uzavření Smlouvy provede Advokát veškeré nezbytné úkony směřující k provedení oddlužení Klienta v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Insolvenční zákon“).

2.3. Provedením oddlužení pro účely Smlouvy se rozumí sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení podle Insolvenčního zákona, zejména posouzení podkladů předaných Klientem k provedení oddlužení, zpracování návrhu na povolení oddlužení a jeho podání k příslušnému soudu, provedení oprav, doplnění nebo jiných změn návrhu nebo zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení podle pokynu Klienta. Smlouva nezahrnuje závazek Advokáta zastupovat Klienta jako dlužníka v insolvenčním řízení s výjimkou převzetí rozhodnutí o povolení oddlužení.

2.4. Advokát provede oddlužení Klienta s profesionální péčí a prosazováním práv a oprávněných zájmů Klienta, v souladu s údaji zadanými Klientem prostřednictvím online formuláře v rámci Portálu či předanými Klientem Advokátovi jiným způsobem a dalšími případnými pokyny udělenými Klientem Advokátovi pro účely oddlužení. Advokát není pokyny Kliente vázán, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

2.5. Oddlužení na základě Smlouvy se provádí zpravidla online prostřednictvím Portálu, prostřednictvím něhož Klient zadá veškeré potřebné údaje a dokumenty nutné k provedení oddlužení. Dohodnou-li se Poskytoval a Klient, lze podklady nutné ke zpracování oddlužení předat Advokátovi i jinak. Klient odpovídá za správnost a úplnost údajů a podkladů zadaných prostřednictvím online formuláře v rámci Portálu a ostatních informací a dokumentů poskytnutých Advokátovi.

2.6. Klient uzavřením Smlouvy prohlašuje, že podáním insolvenčního návrhu není sledován nepoctivý záměr.

2.7. Provedení oddlužení prostřednictvím Portálu je založeno na obecné zkušenosti Advokáta s fungováním insolvenčních soudů, avšak s ohledem na autonomii rozhodování jednotlivých soudů může být pro konkrétní oddlužení Klienta požadováno pořízení dalších listin nebo provedení jiných úkonů.

2.8. Klient bere na vědomí, že příslušný insolvenční soud může k návrhu Advokáta ohledně způsobu oddlužení rozhodnout namísto plnění splátkovým kalendářem plnění prodejem majetku.

2.9. O provedení oddlužení vede Advokát přiměřenou dokumentaci (spis). Spis je veden výhradně v elektronické podobě, ledaže to povaha konkrétního případu či dokumentu vylučuje. Advokát je oprávněn pro účely vedení spisu pořizovat opisy listin a provádět záznamy jiných skutečností souvisejících s výkonem činnosti Advokáta.

2.10. Klient poskytne Advokátovi na jeho žádost veškerou další součinnost včetně předání doplňujících informací nebo dokladů nutných k úspěšnému provedení oddlužení.

2.11. Klient bere na vědomí, že oddlužení je zpracováno převážně prostředky elektronických komunikací. Advokát neodpovídá Klientovi za škodu způsobenou přímo nebo nepřímo v souvislosti s vyřizováním záležitosti v důsledku použití technického vybavení Advokáta, hardwaru, softwaru, telefonního spojení, připojení prostřednictvím internetové sítě nebo dálkovým elektronickým přenosem dat.

2.12. Advokát nenese odpovědnost za škodu vzniklou Klienti nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání Portálu.

2.13. Advokát bude v průběhu poskytování služby oddlužení i po jejím skončení zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním oddlužení, ledaže poskytnutí takových informací je stanoveno zákonem nebo odsouhlaseno Klientem.

2.14. Klient souhlasí se zasíláním elektronických sdělení v souvislosti s informováním o činnosti Advokáta nebo skutečnostech a činnostech souvisejících s prováděním oddlužení.

2.15. Advokát může čas od času zveřejňovat prostřednictvím Portálu informační sdělení zahrnující například články, odpovědi na časté dotazy, vzory dokumentů nebo jiné obdobné informace. Tato sdělení jsou obecné povahy a nejsou považována za poskytování právních služeb Klientům. Advokát uděluje Klientům k těmto sdělením nevýhradní licenci užití. Použití těchto sdělení bez předchozí právní konzultace je na vlastní riziko Klienta a Advokát neodpovídá Klienti za případnou škodu takovým užitím vzniklou.

2.16. Pokud není stanoveno jinak, není zveřejnění jakékoliv informace na Portálu právním jednáním Advokáta směřujícím k uzavření smlouvy.

2.17. Uzavřením Smlouvy uděluje Klient Advokátovi výslovný, nepodmíněné a odvolatelný souhlas zveřejňovat na Portálu anonymizované údaje týkající se oddlužení Klienta včetně referenčních případů Advokáta, zejména nikoliv však výlučně ve formě statistiky či přehledu Advokáta o oddluženích provedených advokátem prostřednictvím Portálu.

3. Odměna

3.1. Nárok na odměnu vzniká Advokátovi pouze schválením oddlužení Klienta příslušným insolvenčním soudem. Výše odměny Advokáta se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak Insolvenčním zákonem.

3.2. V případě schválení oddlužení má Advokát nárok na odměnu ve výši 4.000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě samostatného oddlužení Klienta nebo ve výši 6.000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě společného oddlužení manželů.

3.3. Odměna uvedená v odstavci 3.2 zahrnuje i veškeré hotové výdaje vynaložené v souvislosti se sepisem a podáním insolvenčního návrhu, poradu s klientem, odstranění případných vad návrhu apod. Náhrada jiných hotových výdajů v souvislosti se zpracováním a podáním insolvenčního návrhu Advokátovi nepřísluší.

3.4. Zálohy na odměnu nejsou Advokátem vyžadovány.

4. Osobní údaje a obchodní sdělení

4.1. Klient uzavřením Smlouvy výslovně potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy, popř. před prvním předáním svých osobních údajů Advokátovi seznámil se zásadami zpracování osobních údajů Advokátem a zásadami jejich ochrany uvedenými v Informaci o zpracování osobních údajů.

4.2. Klient uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Advokátem Klientovi prostředky elektronické komunikace. Souhlas může Klient kdykoliv odvolat oznámením o odvolání souhlasu doručeným Advokátovi.

4.3. Klient bere na vědomí, že Advokát má povinnost zpracovávat osobní údaje a provádět další související jednání pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle zákona č. 253/2008 Sb.

4.4. Advokát může používat při provozu Portálu cookies, při kterých odesílá data koncovému zařízení Klienta zejména za účelem přizpůsobení Portálu potřebám Klientů, zapamatování si navštívených podstránek Portálu a přizpůsobení Klientského nastavení jednotlivých podstránek Portálu potřebám Klienta, jakožto i další. V případě, že Klient nemá v internetovém prohlížeči svého koncového zařízení zakázáno využívání cookies pro Portál, má se za to, že s využíváním cookies pro potřeby Portálu souhlasí.

5. Informace pro spotřebitele

5.1. Ustanovení tohoto článku se vztahují na Klienta, který je spotřebitelem.

5.2. V souvislosti s uzavřením Smlouvy poskytuje Advokát Klientovi také následující informace:

a) předmětem Smlouvy je poskytnutí právní služby Advokátem Klientovi nebo jiné osobě určené Klientem za účelem řešení oddlužení (osobního bankrotu) zadané osoby;

b) služby oddlužení jsou poskytovány zejména nikoliv však výlučně prostřednictvím Portálu dostupného na internetové adrese https://www.zabijakdluhu.cz, přičemž informace a dokumentace týkající se oddlužení jsou uloženy na zabezpečeném serveru Advokáta;

c) výsledek poskytnutí služby Advokátem je poskytnut ve formě informace nebo dokumentu v elektronické podobě uloženého ve spisu případu na Portálu nebo jinak předané Klientovi nebo

jiným vhodným právním jednáním v zákonem stanovené formě či mezi Advokátem a Klientem ujednané formě;

d) Smlouva zavazuje Klienta pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou je čerpání právní služby ve sjednaném rozsahu;

e) Portál je dostupný při použití běžného počítačového nebo mobilního zařízení s internetovým připojením a nejsou vyžadovány žádné další poplatky v souvislosti s připojením a využíváním Portálu;

f) kontaktní údaje Advokáte jsou dostupné na internetové adrese https://www.zabijakdluhu.cz/kontakty;

g) k uzavření Smlouvy dojde zpravidla nikoliv však výlučně distančním způsobem elektronickou formou prostřednictvím Portálu nebo jiných elektronických způsobů komunikace mezi Advokátem a Klientem, a to podáním nabídky Advokáta vymezující rozsah poskytované služby a akceptací takové nabídky ze strany Klienta;

h) Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce;

i) zadání údajů Klienta v rámci Portálu je možné opravit nebo jinak měnit podle povahy v Klientském účtu Klienta na Portálu nebo zasláním žádosti v jakékoliv formě na obvyklá kontaktní spojení Advokáta;

j) právní služby podle Smlouvy jsou poskytovány také podle občanského zákoníku, zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory dostupných na https://www.cak.cz;

k) v případě odstoupení od Smlouvy nese Klient náklady spojené s vrácením podkladů, které poskytl pro řešení právní věci.

5.3. Klient má právo odstoupit o této Smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

5.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Klient o svém odstoupení od Smlouvy informovat Advokáta formou jednostranného právního jednání, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem. Klient může použít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na https://www.zabijakdluhu.cz/vzory-dokumentu, není to však jeho povinnost.

5.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím čtrnáctidenní (14) lhůty.

5.6. Klient bere na vědomí, že Advokát může poskytnout právní službu na základě Smlouvy až po uplynutí čtrnáctidenní lhůty stanovené zákonem pro odstoupení od Smlouvy, ledaže Klient výslovně požádá Advokáta o poskytnutí služby již před uplynutím této lhůty pro odstoupení. V právní praxi je však zpravidla Klientem vyžadováno bezodkladné řešení věci, v některých případech by i dodržení takového postupu mohlo vést k propadnutí jiných lhůt a tím zmaření úspěšného řešení věci. Má se proto za to, že pokud mezi Klientem a Advokátem byla uzavřena Smlouva a Klient poskytne Advokáti veškeré potřebné podklady pro řešení věci, výslovně souhlasí s poskytnutím právní služby i před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

5.7. Veškeré spory nebo stížnosti, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, může Klient řešit také formou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Orgánem příslušným k řešení stížnosti nebo sporu je Česká advokátní komora. Způsob uplatnění a vyřízení stížnosti nebo sporu je dostupný na https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

5.8. V případě rozporů mezi ustanoveními tohoto článku 5 a jinými ustanoveními těchto Všeobecných podmínek se ve vztahu ke spotřebiteli použijí ustanovení tohoto článku 5.

6. Ostatní pravidla užívání Portálu

6.1. Klienti jsou oprávněni využívat Portál v rozsahu jim dostupných funkcionalit (podstránek) Portálu. Užívání Portálu musí být vykonáváno způsobem obvyklým, v souladu se zákony, dobrými mravy a pravidly poctivého právního styku, bez poškozování dobrého jména a práv Advokáta nebo ostatních Klientů.

6.2. Zakázanými praktikami při užívání Portálu jsou zejména užití Portálu k rozesílání nevyžádaných a řetězových zpráv, napadení Portálu programy nebo postupy obsahující viry, škodlivé kódy, datové útoky nebo jinak omezující běžné fungování Portálu, vytváření falešných zpráv falšujících identitu odesílatele, jednání zasahující bez souhlasu Advokáta do obsahu nebo technické struktury Portálu, jednání jakkoliv omezující jiné Klienty v užívání Portálu nebo šíření informací, dokumentů nebo jiných materiálů, které porušují zákony, dobré mravy, pravidla poctivého právního styku, dobré jméno, práva a zájmy Advokáta nebo jiných Klientů.

6.3. Advokát je v případě ukončení Smlouvy, porušení podmínek užívání Portálu nebo v jiných odůvodněných případech oprávněn zrušit nebo jinak zablokovat Klientský účet Klienta na Portálu.

7. Doba trvání a ukončení Smlouvy

7.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a skončí vydáním rozhodnutí příslušného soudu, jímž bude rozhodnuto o podaném návrhu na povolení oddlužení a v případě schválení oddlužení vyplacením odměny za zpracování návrhu.

7.2. Klient je oprávněn Smlouvu ukončit kdykoli v době jejího trvání zasláním oznámení o ukončení Advokátovi s účinky ke dni doručení oznámení Advokátovi, pokud v oznámení není uvedeno pozdější datum ukončení.

7.3. Advokát je oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou nebo elektronicky zaslanou výpovědí. Smlouva je v takovém případě ukončena k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení o výpovědi doručeno Klientovi.

7.4. Smlouva může být ukončena i z dalších důvodů předpokládaných zákony, zejména občanským zákoníkem a zákonem o advokacii.

8. Závěrečná ujednání

8.1. Skutečnosti těmito Všeobecnými podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o advokacii a profesními pravidly České advokátní komory.

8.2. Veškerá písemná nebo elektronická komunikace s Klientem bude prováděna na kontaktních spojeních zadaných Klientem v jeho Klientském účtu na Portálu či jinak sdělených Klientem Advokátovi. Klient provede změny kontaktních spojení úpravou svého Klientského profilu v rámci Portálu bez zbytečného odkladu po vzniku změny.

8.3. Advokát je oprávněn jednostranně změnit Všeobecné podmínky. Oznámení o změně Všeobecných podmínek se zveřejní na Portálu. V případě, že mezi Klientem a Advokátem byla uzavřena Smlouva, doručí se také elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu Klienta uvedenou v jeho Klientském účtu na Portálu. V případě, že Klient se změnou Všeobecných podmínek nesouhlasí, je oprávněn do dvou měsíců od doručení oznámení Smlouvu vypovědět, jinak se změna považuje za přijatou s účinností ke dni doručení oznámení.

8.4. Veškeré termíny uvedené v těchto Všeobecných podmínkách s počátečními velkými písmeny mají pro celý obsah Všeobecných podmínek význam stanovený příslušnou definicí takového termínu v těchto Všeobecných podmínkách, ledaže by takové použití bylo v rozporu s kontextem Všeobecných podmínek.

8.5. V případě rozporů mezi ustanoveními těchto Všeobecných podmínek a ujednáními Smlouvy mají přednost ujednání Smlouvy.

8.6. Pokud není stanoveno jinak, k řešení veškerých sporů vzniklých na základě nebo v souvislosti se Smlouvou je příslušný obecný soud. V případě sporů, ve kterých by byl Advokát žalobcem a zároveň sídlo nebo bydliště žalovaného by bylo na území jiného státu než Česká republika, může Advokát k řešení takového sporu zvolit namísto obecného soudu Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky za použití pravidel tohoto rozhodčího soudu.

8.7. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.

Začněte znovu s čistým štítem. Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Menu

Úvod
Jak oddlužení funguje
Časté dotazy
Reference
Kontakty

Informace

Všeobecné smluvní podmínky
Zpracování osobních údajů
Vzory dokumentů
Mapa stránek

Buďte s námi online